Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, zwany w dalej Sklepem, funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę PIERRE DE PLAISIR Monika Wytwicka z siedzibą w Niemczu przy ul. Okoniowej 9, posługującej się numerem NIP: 5562490118, REGON: 365413015, telefon: 693 430 534, 603 060 899 e-mail: biuro@pierrdeplaisir.com
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyrobów kosmetycznych, zwanych dalej łącznie Towarem.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, w tym również Nabywców, a w szczególności zawieranie umów sprzedaży i ich realizację.
4. Siedziba Sklepu znajduje się w Niemczu.
5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest miejscowość Niemcz.
6. Oficjalna strona internetowa Sklepu, zwana dalej Stroną, znajduje się na pod adresem www.pierredeplaisir.com
7. Regulamin udostępniany jest na Stronie nieprzerwanie w taki sposób, aby Użytkownik miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania.
8. Dane zamieszczone przez Sklep na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

II.DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a) Towarach – rozumie się przez to asortyment prezentowany na witrynie www.pierredeplaisir.com
b) Sprzedawcy – rozumie się przez to właściciela oraz operatora witryny Sklepu tj. firmę PIERRE DE PLAISIR
c) Nabywcy – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
d) Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę zawartą przez Sprzedawcę z Nabywcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu;
e) Materiałach – rozumie się przez to informacje dostępne na stronach internetowych Sklepu (nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, kody produktów itp.)
f) Użytkowniku – rozumie się przez to każdego niezarejestrowanego użytkownika Internetu, korzystającego ze Sklepu w celu nabycia lub zamierzający nabyć Towary za pośrednictwem Sklepu.
i) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
j) Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Ze Sklepu mogą korzystać Użytkownicy będący zarówno osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
2. Nabywca będący osobą fizyczną musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych w chwili składania zamówienia.
3. W imieniu Nabywców nie będących osobami fizycznymi działać mogą jedynie osoby do tego upoważnione.
4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu poprzez urządzenia komunikujące się z Internetem (komputer, telefon), wykorzystując przeglądarkę internetową.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu lub telefonicznie, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży.
3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia.
4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie Użytkownik zobowiązany jest podać co najmniej:
– zamawiany Towar ze wskazaniem jego ilości
– numer telefonu kontaktowego
– termin realizacji dostawy
– sposób płatności

5. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Użytkownik, przed złożeniem zamówienia, umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi kumulację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie kolejnych pozycji koszyka.
6. Po ostatecznym wyborze Towarów Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a) adresu dostawy,
b) sposobu dostawy,
c) sposobu dokonania płatności za Towar.
Po określeniu powyższego, zapoznaniu się z łączną, ostateczną kwotą do zapłaty, Użytkownik
potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
7. Po złożeniu zamówienia w którykolwiek z możliwych sposobów Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa.
8. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00. Zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym Dniu Roboczym
9. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Nabywcę ceny. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.
10. Do chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia Użytkownik może dokonać rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
11. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 72 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień inny dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 72 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia Roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Użytkownik nie jest już związany treścią zamówienia.
12. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Użytkownik, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Użytkownika zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do niego zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku, zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Użytkownik otrzyma wiadomość, że realizacja zamówienia nie jest możliwa.
14. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składania zamówienia złożonego na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Nabywcy, niezbędnych do jego realizacji.
15. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik informowany jest przed złożeniem zamówienia.
16. Do każdego zamówienia, dokonanego w Sklepie, możliwe jest wystawienie dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
17. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.

V a. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ DROGĄ TELEFONICZNĄ

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu 693 430 534 lub 603 0600 899. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że:
a. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia i uiszczenia ceny przez Nabywcę. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu;
b. Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem, Użytkownik po zakończeniu procedury dokonywania zakupów otrzymuje na adres mailowy, podany konsultantowi, akceptacyjną wiadomość e-mail, zawierającą treść zamówienia (dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia). W celu zakończenia procesu sprzedaży Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a następnie dokonuje płatności. Po potwierdzeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość zwrotną dokumentującą ten fakt.
Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.
2. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 8:00 do godziny 16:00 w Dni robocze.
3. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie wyłącznie za zgodą Użytkownika.

VI. DOSTAWA

1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy odbioru zakupionego Towaru:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka priorytetowa/ Paczka24
2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę lub od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Dostawy będą realizowane w ciągu trzech Dni Roboczych (72 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 72 do 96 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.
5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (faktura VAT) może być dołączany do przesyłki, albo wysyłany Nabywcy pocztą tradycyjną na wskazany przez Nabywcę adres dostawy bądź drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest przekazywany Nabywcy najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.
6. Zaleca się, by przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Nabywca sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru na skutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy, w miarę możliwości, odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VII. POLITYKA CENOWA I FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie Sklepu są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na Stronie przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny zawierają koszty przesyłki wyłącznie w przypadku wyboru opcji przedpłaty na wskazane przez Sprzedawcę konto za złożone zamówienie. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Każdorazowo ceną wiążącą dla Nabywcy jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.
4. Płatności za Towary nabyte w Sklepie dokonywane są za pomocą udostępnionych w Sklepie narzędzi płatniczych oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem przelewu elektronicznego, bankowego lub przelewu zwykłego – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W czasie korzystania z witryny Sklepu lub składając zamówienie w inny sposób przewidziany Regulaminem Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym także w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy PIERRE DE PLAISIR będą przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
4. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.
5. W celu realizacji zamówienia dane będą udostępniane firmie kurierskiej (Obsługa wysyłek)
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7. Niektóre obszary witryny Sklepu mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROTY W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH Z UŻYTKOWNIKAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

1. Do Nabywców nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Nabywcę do zwrotu Towaru, może on zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Nabywcy, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
3. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20 % jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROTY W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH Z UŻYTKOWNIKAMI BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Dla usprawnienia procesów związanych ze zwrotem Towaru sugeruję się niezwłoczne wysłanie na adres e-mail Sklepu informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
10. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Nabywca ma prawo złożenia reklamacji. Zaleca się, by reklamacje były składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Dla ułatwienia identyfikacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
11. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, Nabywca zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
12. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.
13. Zgodnie z obowiązującym prawem klient może użyć także platformy do rozstrzygania sporów Online Dispute Resolution
XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a firmą PIERRE DE PLAISIR Monika Wytwicka. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Nabywcy wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Nabywcy również za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od daty opublikowania ich w widocznym miejscu na Stronie. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie posiadają ochronę prawno – autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest PIERRE DE PLAISIR Monika Wytwicka. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie – art.17 ustawy OPAiPP.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016.